• Razendsnelle levering 2-4 werkdagen
  • Uitstekende klanttevredenheid
  • Gratis verzending in Nederland
  • Unieke Showroom
  • Maatwerk installatieservices

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden voor internet verkoop van goedkoopstekachels.nl (versie 28-09-2011).

1 Definities:

1. In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt. Leverancier: goedkoopstekachelpijpen  Cliënt: De rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie de leverancier een overeenkomst sluit tot het leveren van een of meerdere producten. Schriftelijk: Per e-mail of per brief

2 Algemeen:

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij leverancier producten levert aan cliënt. Afwijkingen en aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend. Cliënt als ook leverancier zijn hieraan niet gebonden, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3. Door verwijzing naar en/of overlegging van onderhavige voorwaarden worden deze voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Eventuele (algemene) voorwaarden van cliënt worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de geest van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Door het aangaan van een overeenkomst met leverancier accepteert cliënt de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier.

3 Overeenkomst:

1. Een bindende overeenkomst ontstaat slechts nadat cliënt schriftelijk (of door gebruik van de knop ‘Plaats bestelling’ op de website) aan leverancier opdracht geeft tot levering van eerder geoffreerde producten en opdracht is aanvaard en schriftelijk is bevestigd door leverancier. Leverancier kan zonder opgaaf van redenen een opdracht weigeren.

2. De administratie van leverancier geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt aan leverancier verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door leverancier verrichte leveringen. Ook elektronische communicatie dient daarbij als schriftelijk bewijs.

3. Indien de cliënt een overeenkomst wijzigt, geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is leverancier gerechtigd administratie- en overslagkosten in rekening te brengen met een maximum van 25% van de factuurwaarde van de gewijzigde of geannuleerde overeenkomst of het geannuleerde of gewijzigde deel daarvan.

4 Levering:

1. Levering van producten vindt plaats nadat cliënt de koopsom van de overeenkomst heeft voldaan en de betaling door leverancier is ontvangen.
2. De te verwachten leveringstermijnen zijn onverbindend aangegeven op de website.
3 De aanbieder zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen met de consument overeenkomen.
4 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, moet de aanbieder de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de consument terugbetaald.
5. Wanneer de overeengekomen levertijd overschreden wordt, zal leverancier de cliënt hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Overschrijding van de levertijd kan door cliënt nimmer worden opgevat als een fatale termijn. Leverancier dient een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5 Bezorging:

1. Het risico van transport van het door de cliënt bestelde product is voor leverancier. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de cliënt.

2. Pakketlevering wordt uitgevoerd tussen 9 uur en 17 uur. Client dient een leveringsadres op te geven waar aflevering kan geschieden binnen deze uren. Indien er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen zal de transporteur bericht achterlaten; en vervolgens binnen enkele dagen nog een tweede maal pogen te leveren. Indien wederom niemand de levering in ontvangst kan nemen dient de client zelf de goederen af te halen op het regionale depot van de transporteur.

3. Tussen leverancier en cliënt kan in incidentele gevallen overeengekomen worden dat ook wordt afgeleverd als cliënt of zijn vertegenwoordiger niet op het afleveradres aanwezig is. Ook in dit geval is nadrukkelijk lid 1 van dit artikel van toepassing.

4. Er kan op het aflever adres van cliënt worden gelost tot aan de plaats waar de vrachtwagen mag en kan komen. De bepaling van deze plaats is ter beoordeling van de vervoerder. Afhankelijk van de afstand tussen de losplaats en de gewenste losplaats maar ook de conditie van de verharding kunnen de geleverde producten in een enkel geval door middel van een pallet trolley tot op de gewenste losplaats worden gebracht. De bepaling van de uiteindelijke losplaats met pallet trolley is ter beoordeling van de vervoerder.

5 . Indien de omstandigheden op het aflever adres daadwerkelijke levering niet mogelijk maken of cliënt de levering niet accepteert zijn de kosten voor het transport voor rekening van de cliënt.

6 Garantie:

1. De door leverancier te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Europa zijn bestemd.

2. Garantie wordt gegeven zoals die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij in de overeenkomst anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor vervanging, inclusief administratie- en transportkosten, aan de cliënt in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan . Onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de cliënt of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

4. De cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de cliënt te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst. Eventuele gebreken dienen binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren. De cliënt dient leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Zo zal cliënt desgewenst fotomateriaal beschikbaar moeten stellen waaruit gebreken onomstotelijk blijken.

5. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal leverancier het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de cliënt, ter keuze van leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de cliënt voldoen. In geval van vervanging is de cliënt gehouden om het vervangen product aan leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan leverancier te verschaffen, tenzij leverancier anders aangeeft.

7 Ruilen en retour:

1. Cliënt kan na voorafgaand overleg met leverancier (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen op eigen kosten retourneren. Cliënt dient het transport zelf te regelen.

2. Geretourneerde producten dienen onbeschadigd te zijn en opgenomen in de originele ongeopende verpakking. Leverancier heeft het recht geretourneerde producten te weigeren indien dit niet het geval is.

3. Producten die speciaal voor cliënt zijn besteld of gemaakt kunnen niet geretourneerd worden. Hieronder valt ook Flexibele RVS schoorsteenvoering omdat dit op maat voor cliënt wordt gemaakt.

4. Indien cliënt (een deel van) de geleverde producten wil ruilen dan dient hij deze producten te retourneren op de wijze zoals beschreven onder lid 1 t/m lid 4 van dit artikel. Hierbij is uitdrukkelijk ook lid 3 van toepassing. Cliënt kan vervolgens bij leverancier een nieuwe opdracht plaatsen voor de nieuwe producten.

8 Koopsom en betaling:

1. De totale koopsom bestaat uit het totaalbedrag van de volgens de overeenkomst te leveren producten vermeerderd met eventueel andere verschuldigde bedragen zoals betalingskosten, verzendkosten en omzetbelasting.

2. Voor zover de koopsom niet vooruit is betaald, dient door cliënt te worden betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling dient cliënt bij levering te betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

3. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4. Leverancier heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9 Aansprakelijkheid leverancier:

1. Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de wijze waarop producten zijn geïnstalleerd door cliënt, of door een derde waaraan door cliënt opdracht tot installatie is gegeven.

2. De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst overeengekomen factuurbedrag of in ieder geval beperkt tot vergoeding van maximaal de uitkering van de verzekering van leverancier in voorkomend geval.

3. Leverancier is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan leverancier toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie om wat voor reden dan ook is uitgesloten.

5. Aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld maar in ieder geval binnen 14 dagen na het ontdekken van tekortkoming schriftelijk in gebreke stelt.

10 Overmacht:

1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11 Toepasselijk recht:

1. De overeenkomst tussen leverancier en cliënt wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Heeft u vragen? Wij denken graag met u mee